3 NUT MANG XA HOI.txt
-   OR   -

lưu trữ cho 29/07/2022

Máy đóng chứng từ ds2

Máy đóng chứng từ dùng để chắc chắn số liệu tiền giấy lướt qua lối đếm tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời nay cũng lọc được tiền giả và báo hiệu cho nhân viên để loại ra các đồng tiền giả. Về ý tưởng sáng tạo bây giờ thì máy…

Máy đóng chứng từ ds-2700

Máy đóng chứng từ dùng để biết chắc số lượng tiền giấy lọt qua khe hở đếm tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời nay cũng loại ra được tiền giả và cảnh báo cho người kiểm tiền để chọn lọc ra các tờ tiền giả. Về thiết kế ngày nay…

Máy khoan chứng từ ds

Máy đóng chứng từ dùng để biết chắc lượng tiền giấy đi qua khe hở tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời nay cũng loại ra được tiền giả và báo hiệu cho người kiểm tiền để lựa chọn các tờ tiền giả. Về ý tưởng sáng tạo hiện nay…

Máy khoan chứng từ ds 98

Máy đóng chứng từ dùng để chắc chắn con số tiền giấy lọt qua khe tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại hiện nay cũng lọc được tiền giả và báo hiệu cho người sử dụng để lọc ra các đồng tiền giả. Về ý tưởng thiết kế bây giờ thì…

Máy khoan đóng chứng từ ds

Máy đóng chứng từ dùng để nắm chắc lượng tiền giấy lọt qua kẻ hở tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời giờ cũng lọc được tiền giả và báo hiệu cho người kiểm tiền để lựa chọn các đồng tiền giả. Về ý tưởng thiết kế bây giờ thì…

Máy đóng chứng từ hd-50d

Máy đóng chứng từ dùng để biết chắc con số tiền giấy chạy qua lối kiểm tra tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời giờ cũng sàng lọc tiền giả và báo hiệu cho người sử dụng để chọn lựa các đồng tiền giả. Về ý tưởng thiết kế hiện nay…

Máy đóng chứng từ ht 70

Máy đóng chứng từ dùng để xác định số liệu tiền giấy lọt qua khe hở đếm tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại hiện nay cũng sàng lọc tiền giả và rung một hồi chuông cảnh báo cho người dùng để chọn lọc ra các tờ tiền giả. Về ý tưởng…

Máy đóng chứng từ hj 50ak

Máy đóng chứng từ dùng để nắm chắc con số tiền giấy đi qua khe tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời nay cũng sàng lọc tiền giả và thông báo cho người sử dụng để lấy ra các đồng tiền giả. Về thiết kế ngày nay thì máy đếm…

Máy đóng chứng từ ht50

Máy đóng chứng từ dùng để biết chắc lượng tiền giấy lướt qua lối đếm tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại thời giờ cũng kiểm tra tiền giả và báo hiệu cho người dùng để loại ra các đồng tiền giả. Về ý tưởng sáng tạo ngày nay thì máy đếm…

Máy đóng chứng từ ngân hàng

Máy đóng chứng từ dùng để nắm chắc con số tiền giấy chạy qua khe tính tiền trong máy. Ngoài ra máy đếm tiền hiện đại hiện nay cũng loại ra được tiền giả và rung một hồi chuông cảnh báo cho người sử dụng để lấy ra các đồng tiền giả. Về ý tưởng…

1 2 3 11

02873087478

error: Content is protected !!